Small languages, big ideas: the smaller Germanic languages from a theoretical, general and comparative perspective. Call for Papers

11.01.2022 | Hans Beelen

Small languages, big ideas: the smaller Germanic languages from a theoretical, general and comparative
perspective

Call for Papers

De Universiteit Oldenburg en de Rijksuniversiteit Groningen organiseren gezamenlijk de tweede editie van het congres Small languages, big ideas (SLBI), dat plaats zal vinden in Oldenburg op 30 juni en 1 juli 2022. SLBI 2022 brengt onderzoekers samen die werken aan Germaanse talen vanuit verschillende taalkundige disciplines zoals fonetiek, fonologie, morfologie, syntaxis, semantiek, pragmatiek, sociolinguïstiek, historische linguïstiek, microvariatie, psycholinguïstiek, eerste- en tweedetaalverwerving en didactiek. De Germaanse talen vormen een belangrijk onderzoekspotentieel voor bredere taalkundige vragen en bieden vanwege hun rijke (micro)variatie een goed uitgerust en toegankelijk taallaboratorium.
Bevestigde keynote sprekers:
• Dr. Birte Arendt (Universität Greifswald): Titel volgt.
• Prof. dr. Elma Blom (Universiteit Utrecht): How small language learners in Friesland and Limburg build big bilingual lexicons.
• Prof. dr. Anne Breitbarth (Universiteit Gent): Parsing voices from the past: The Gesproken Corpus van de zuidelijk-Nederlandse Dialecten (GCND).
• Prof. dr. Joana Da Silveira Duarte (NHL Stenden Hogeschool/Rijksuniversiteit Groningen/Universiteit van Amsterdam) & dr. Mirjam Günther-van der Meij (NHL Stenden Hogeschool): Titel volgt.
• Prof. dr. Peter Gilles (Université du Luxembourg): Titel volgt.

We verwelkomen abstracts die gericht zijn op een of meerdere Germaanse talen buiten de twee grootste Germaanse talen, het Engels en het Duits. Naast talen als het Nederlands, Afrikaans, Scandinavische talen en het Fries verwelkomen we ook uitdrukkelijk onderzoek naar regionale talen, contacttalen of dialecten die vanuit een algemeen of vergelijkend perspectief worden benaderd, waarbij een link gelegd wordt naar taalkundige theorie, zowel vanuit synchroon als diachroon perspectief. Junior onderzoekers en studenten worden in het bijzonder aangemoedigd om hun werk in te sturen. Naast mondelinge presentaties zal er ook een postersessie plaatsvinden aan het einde van de eerste dag. We nodigen met name studenten uit om deze gelegenheid te benutten om hun werk te presenteren.Presentaties duren 20 minuten + 10 minuten voor discussie en worden in het Engels gegeven.

Abstracts mogen worden ingediend in elke Germaanse taal, mits vergezeld van een Engelse vertaling. Voor de posterpresentaties mogen ook andere talen dan het Engels gebruikt worden. Indien de posterpresentatie in een andere (minderheids)taal of dialect wordt gegeven, vragen we u om een Engelse vertaling van de poster beschikbaar te stellen als hand-out. Abstracts dienen uit maximaal één A4 te bestaan (enkele regelafstand, 2.5 cm marges, lettergrootte 12, en opgeslagen als pdf-bestand). Eén extra pagina is toegestaan voor data en afbeeldingen en één laatste pagina voor referenties.
Abstracts kunnen ingediend worden via SLBI2022@uol.de tot maandag 14 februari 2022 00:00 CET. Het pdf-bestand dient geanonimiseerd te worden ingediend. Vermeld de
volgende informatie in de e-mail zelf:
• Naam en, indien van toepassing, namen van coauteurs + affiliatie(s).
• In het geval u een abstract indient als student (bachelor of master), vermeld dit a.u.b. specifiek.
• Of de abstract bedoeld is voor een mondelinge presentatie, posterpresentatie, of beide.
Voor verdere informatie over het congres, zie https://uol.de/nl/seiten/small-languages-big-ideas of contacteer ons via email (SLBI2022@uol.de) voor overige vragen.

Het organisatiecomité,
Franziska Buchmann, Suzanne Dekker, Andreas Hiemstra, Hanneke Loerts, Ankelien Schippers, Heike Schoormann

Deze conferentie wordt mede gefinancierd door de Taalunie en het Förderprogramm Kooperationsprojekte Groningen - Oldenburg

Nachtrag: het programma is hier te vinden.